Regulamin sklepu internetowego kluczesoft.pl

DEFINICJE

 1. Klient ​- osoba będąca Klientem w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca ​- Sklep internetowy Kluczesoft, dostępny pod adresem internetowym kluczesoft.pl, prowadzony jest przez Selected Supply Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000765817, o kapitale zakładowym 5000 PLN, NIP 7272834817, REGON 382263574. 
 3. Klient ​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
 4. Konto - funkcja Sklepu dzięki której Klient może skorzystać z dostępnych w Sklepie funkcji przypisanych do danego rodzaju Konta, w tym dokonywać zakupu Produktów. 
 5. Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, korzystająca ze Sklepu w celu dokonywania zakupu Produktów. 
 6. Oferta – informacje wprowadzane przez Sprzedawcę i wyświetlane w Sklepie, dotyczące warunków sprzedaży Produktu. 
 7. Sklep ​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem  internetowym www.kluczesoft.pl  
 8. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 9. Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu. 
 10. Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.
 11.  Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 
 12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 
 13. Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 
 14.  Produkt ​- dostępna w Sklepie rzecz lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 

WYMAGANIA TECHNICZNE 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 
  1. 16.1.urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Safari, Firefox, Edge albo Opera
  2. 16.2.aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 
  3. 16.3.włączona obsługa plików cookies.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin usługi świadczonej przez Spółkę drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Na podstawie Regulaminu Spółka świadczy na rzecz Klientów rejestrujących się w Sklepie, usługę prowadzenia Konta, która daje możliwość dokonywania zakupów w Sklepie
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 
 7. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy. 
 8. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu. 

ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: e-mail, adres, hasło, imię i nazwisko. 
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w Regulaminie.  

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA 

 1. W celu złożenia Zamówienia należy: 
  1. 29.1.zalogować się do Sklepu ​(opcjonalnie)​; 
  2. 29.2.wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” ​(lub równoznaczny)​; 
  3. 29.3.zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji; 
  4. 29.4.jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
  5. 29.5.złożyć wymagane oświadczenia oraz kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;
  6. 29.6.wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,  opłacić zamówienie w określonym terminie. 

PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA 

 1. Klient dokonuje płatności za Produkt za pośrednictwem metod płatności udostępnionych w Sklepie. W przypadku płatności z wykorzystaniem metody płatności dostarczanych przez podmioty trzecie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem tego dostawcy, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za kwestie związane z takimi płatnościami. 
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 3. W momencie zaksięgowania opłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy następuje wykonanie zobowiązania zapłaty z tytułu Umowy Sprzedaży ciążącego na Kliencie i Zamówienie uznaje się za opłacone.
 4. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur oraz innych dokumentów związanych z Umową Sprzedaży w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta.
 5. Faktura zostanie wystawiona na dane Klienta wskazane w jego Koncie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane na fakturze lub innym dokumencie wynikające z podania przez Klienta  błędnych lub nieaktualnych danych.
 6. Faktura lub inny dokument zostanie przesłany Klientowi jako załącznik do wiadomości email lub link do pobrania dokumentu w Koncie lub w serwisie zewnętrznym.
 7. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie. 
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad. 
 2. Odpowiedzialność za zamówienie, w tym za wady Produktu ponosi Sprzedawca.  
 3. Reklamacje dotyczące Umowy sprzedaży Klient powinien kierować bezpośrednio do Spółki. 
 4. Spółka ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

OBOWIĄZYWANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w zakresie zakładania i prowadzenia Konta zawierane są na czas nieokreślony. 
 2. Klient może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt. 43 bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym – poprzez usunięcie Konta za pomocą odpowiedniej funkcji w ustawieniach Konta lub przez złożenie wypowiedzenia na adres e-mail Sprzedawcy. 
 3. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Klienta o planowanych zmianach, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres przypisany do Konta Klienta, co najmniej na 14 dni przed planowaną zmianą.
 4. Za ważne przyczyny wypowiedzenia lub zmiany Regulaminu uznaje się:
  1. 46.1.dostosowanie usług, o których mowa w Regulaminie do przepisów prawa mających na nie wpływ,
  2. 46.2.zmianę lub pojawienie się nowych opłat o charakterze publiczno-prawnym, mających wpływ na świadczenie usług,
  3. 46.3.poprawę funkcjonalności usług, o których mowa w Regulaminie lub działania zmierzające do zwiększenia konkurencyjności usług lub Sklepu;
  4. 46.4.poprawę bezpieczeństwa świadczonych usług lub Sklepu;
  5. 46.5.zmiany kosztów usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, kosztów utrzymania i obsługi infrastruktury w zakresie wykorzystywanym w ramach świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie.
 5. W przypadku gdy Klient nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 6. Klient może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy z chwilą wejścia w życie zmian Regulaminu. W tym celu Użytkownik powinien wysłać wiadomość o braku akceptacji zmian Regulaminu na adres e-mail Spółki.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY 

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Bieg terminu określonego w pkt. 49 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie. 
 3. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt. 49 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. 
 4. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu. 
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży należy przesłać do Sprzedawcy drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 6. Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. 
 7. Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.  
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta do opłacenia Zamówienia, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie. 
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1. 57.1.o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. 57.2.w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. 57.3.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. 57.4.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. 57.5.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. 57.6.w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. 57.7.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8. 57.8.o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  9. 57.9.o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  10. 57.10.dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Klientów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Klientów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Klientów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

KONTAKT ZE SKLEPEM 

 1. Adres Sprzedawcy: Selected Supply Sp. z o.o., Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, Polska
  1. 60.1.Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
  2. 60.2.Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 88 1140 2004 0000 3502 7872 9392
  3. 60.3.Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie. 
  4. 60.4.Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17 w dniach roboczych.

INNE

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest objęty ochroną przewidzianą odpowiednimi przepisami prawa, tj. w zakresie:
  1. 61.1.niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  2. 61.2.odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne,
  3. 61.3.prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość.